UDIC - TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

Local Business in Hà Nội (TP) - Vietnam

  • Nhà thầu Xây dựng, Tổng
  • Tel (84-4) 3 773 1544
  • Fax (84-4) 3 773 1544
  • E-mail udic@hn.vnn.vn
#